Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 145- 2109 МИ
Девин, 17.05.2023

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

На 15.05.2023 г. в Общинска избирателна комисия / ОИК/  Девин е постъпило писмо с вх. № 239/15.05.2025 г. от  Здравко Иванов - кмет на община Девин, с което до ОИК Девин е изпратен препис-извлечение от акт за смърт на Румен Колев Билянов, издаден на 06.05.2023 г., от което  се установява, че  Румен Колев Билянов  е починал на 06.05.2023 г. Същият е  избран за кмет на кметство с. Брезе, община Девин  на последните местни избори, проведени на 27 октомври 2019 година.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при смърт. Компетентният орган да приеме решение за предсрочно прекратяване на пълномощията е съответната Общинска избирателна комисия – чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА.

На основание чл. 42, ал. 1, т. 13 и ал. 4 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс и във връзка с т. 3.1, б.  „о“ от Решение № 1685-МИ/20.11.2019 г. на Централната избирателна комисия,  ОИК 2109 Девин,

                                                               РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Румен Колев Билянов,  ЕГН ******* като кмет на кметство с. Брезе, община Девин, област Смолян, за мандат 2019-2023 год.  поради  смърт.

АНУЛИРА удостоверение № 25 от 28.10.2019 г. за избор на кмет на кметство с. Брезе, издадено на Румен Колев Билянов с ЕГН *******.

На основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс препис от решението, да се изпрати на Централната избирателна комисия в три дневен срок от приемането му.

Препис от решението, да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Девин .

Решението на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА не подлежи на оспорване

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Селви Реджеп Читак

* Публикувано на 18.05.2023 в 15:33 часа

Календар

Решения

  • № 145- 2109 МИ / 17.05.2023

    относно: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

  • № 144 2109 МИ / 16.08.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 143 2109 МИ / 23.05.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения