12.11.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 2109 ДЕВИН

              О Б Я В Я В А

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

гр.Девин, ул. "Дружба" №1

Общинска администрация 

Email: [email protected]

GSM: 0878585888 

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия  2109 Девин 

ОБЯВЯВЯ  номера на телефони за приемане на СИГНАЛИ,   

във връзка с нарушения на изборния процес, при произвеждане на ВТОРИ ТУР  

на изборите за кмет на кметство Беде, Брезе и Триград на 03.11.2019 г

  0879221539 

  0877315570 

 

02.11.2019

Съобщение

В изборите  за  кмет на кметство Беден, Брезе  и Триград в община Девин, насрочени на 03.11.2019 г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само  един зъстъпник  и един  упълномощен  представител  на кадидатска листа.

02.11.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК с Изх. №МИ-15-1368  /01.11.2019 г., Общинска избирателна комисия 2109 Девин  публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите  за кметове на кметство в община Девин  на 03.11.2019 г.

БЮЛЕТИНА II тур Кметство Брезе

БЮЛЕТИНА II тур Кметство Беден

БЮЛЕТИНА II тур Кметство Триград

30.10.2019

Съобщение

 ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ

ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО  В ОБЩИНА ДЕВИН  НА 03.10.2019 г /неделя/

  Съгласно  РЕШЕНИЕ № 1080-МИ от  12.09.2019 на ЦИК   

       т.15. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

        т. 31. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 22.

26.10.2019

Съобщение

       Общинска избирателна комисия  2109 Девин 

ОБЯВЯВЯ  номера на телефони за приемане на СИГНАЛИ в изборния ден  

във връзка с нарушения на изборния процес.

  0879221539 

  0877315570 

19.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 Всички избиратели, които НЕ ПРИТЕЖАВАТ  валидни документи за самоличност /изгубени, откраднати, повредени/, да се обърнат към звеното на „Български документи за самоличност” при РУ на МВР Девин, където е създадена следната организация на работа:

 1. Ще бъде ускорено издаването на документи за самоличност на гражданите подали вече заявление за нова лична карта или ще бъде издадено удостоверение за изгубена, открадната, повредена, унищожена или лична карта с изтекъл срок на валидност.
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.10.2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение с което да гласуват.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27.10.2019 г.

Гражданите лично следва да подадат искане в звеното на „Български документи за самоличност” при РУ на МВР – Девин

за дните от 22 – 26.10.2019 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. и

на 27.10.2019 г. от 8.30 ч. до 19.00 ч.

 

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия 2109 Девин

                        УВЕДОМЯВА, 

че СИК  210900006 – Ритуална зала, Дом на културата, ул. „Орфей” № 1, гр.Девин,

е ОПРЕДЕЛЕНА  за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

на  изборите за общински съветници и за кметове   на 27.10.2019 г.

Секцията се намира от северната страна на сградата.

Входът към нея е достъпен за автомобили.

16.10.2019

Съобщение

 На 23.10.2019  г. /сряда/ от 10.00 часа, в залата на общинска администрация гр.Девин, етаж 3, 

ще се проведе ОБУЧЕНИЕ на председателите, заместник председателите и секретарите

на всичките 22 / двадесет и две /  Секционни избирателни комисии  в община Девин.

                                                   

15.10.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

От Решение №1080-МИ на ЦИК

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

22. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

23. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

24. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

25. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

26. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

27. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 22. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 24 и 25.

28. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

29. Общинските избирателни комисии незабавно извършват промените по т. 27 и т. 28 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ-ПРОВЕРКА

Заявление за регистрация

15.10.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

І. Застъпници

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

4. Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и ДЕКЛАРАЦИЯ от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Приложение № 73

Приложение 75

Проверка на застъпниците

10.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия 2109  Девин НАПОМНЯ:

 на  12.10.2019 г. ИЗТИЧА  крайният срок за подаване на заявление  за  вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

 В срок до 12.10.2019 г./включително/ се  ПОДАВАТ   и  ЗАЯВЛЕНИЯ  от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват  да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

07.10.2019

Съобщение

03.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия 2109 Девин , напомня, че крайният срок :

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.; приложение №13 МИ
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г; приложение №17 МИ
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
25.09.2019

Съобщение

ТАРИФА

и Регламент на информационен сайт „Пламък.бг" за цени на рекламни материали за Местни избори`2019

 

Рекламни банери:

 1. Рекламни банери в дясна колона: 300 x250рх - 500 лв. за времето на цялата кампания.

 

Платени съобщения:

 1. Единично съобщение: 40 лв.
 2. Изработка и публикуване на интервю - 200 лв.
 3. Репортаж от събитие с богат снимков материал - 200 лв.
 4. Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой прес съобщения - 1600 лв.

 

Забележки:

 

 1. Информационният сайт"Пламък.бг" си запазва правото, според броя и

продължителността на присъствието в сайта, да съгласува цена, съгласно медиен план с отстъпки по договаряне.

 1. Информационният сайт „Пламък.бг“ си запазва правото да откаже публикация, ако тя е накърняваща правата и доброто име на кандидат в местните избори или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, които са го излъчили
 2. При желание за публикуване на повече от три прессъобщения дневно - цената напубликация се оскъпява с 20%.
 3. Обявените цени са без ДДС.

 

За контакти: тел. 087877 77 92

Анита Младенова Чолакова

„Ей Пи Ар 69“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „Зорница“ №5, бл. 16

Е-mail: [email protected]

 

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия 2109 Девиин  ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и местните коалиции в диспутите по регионалните медии.

Тегленето на жребия ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 12:30 часа в гр. Девин, ул. "Орфей" №1, Дом на културата, стая 6

21.09.2019

Съобщение

Тарифа за МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

информационен сайт Родопи нюз www.rodopinews.com

Публикуване на PR публикации и платени съобщения:

Хроника : 40 лв.

Репортаж – 200 лв.

Интервю – 200 лв.

Обръщение – 100 лв.

Пакетно отразяване на кампания, с нефиксиран брой прессъобщения, съгласно договор – 1 600 лв.

Рекламен банер- 20 лв. на ден, в периода на предизборната кампания

Заплащането на кампанията, съгласно закона, става предварително!

За контакти: Евелина Атанасова, „Родопи нюз“ ЕООД [email protected]

РЕГЛАМЕНТ за предизборната кампания - Местни избори 2019 на информационен сайт „Родопи нюз“

Начало на предизборната кампания: 27.09.2019 г. Край на кампанията: 26.10.2019 г. Агитационната кампания трябва да приключи на 25.10.2019 г. – последен ден на Публикуване. Понятието „Агитационен материал”, използвано в текста по-долу, е всяка реклама или платено съобщение. Забранено е: - Публикуване на анонимни материали; - Публикуване на предизборни материали на чужди езици; - Публикуване на критични материали срещу политически опонент; - Публикуване на политическа агитация във всички форми на 26.10. и 27.10.2019 г. (събота и неделя) - Публикуване на социологически проучвания (вкл. екзит полове) на 25, 26, 27 октомври 2019 г. (петък, събота и неделя. Забраната важи до края на изборния ден). Задължителни придружаващи текстове: Всеки агитационен материал трябва да съдържа текст: „Купуването и продаването на гласове е престъпление”. На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия/коалиция от партии/инициативен комитет) От деня на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Информацията трябва да заема 5% от площта на агитационния материал. Правилото важи и когато партия/коалиция/инициативен комитет се позовава на социологическо проучване.

20.09.2019

Съобщение

ТАРИФА и Регламент
на информационен сайт „Смолян ПРЕС"
за цени на рекламни материали за
Местни избори 2019 г.
Рекламни банери:
1. Рекламни банери в дясна колона: 320 x 16 0 пиксела - 500 лв. за времето на цялата
кампания.
2. Рекламни банери в долна част на сайта: 600 х 250 пиксела - 300 лв. за времето на цялата
кампания.
3. Рекламен банер в колоните с новини (300 х 150 пиксела): 200 лв.
4. Рекламен банер под водещите новини (640 x 160 пиксела): 650 лв .
Платени съобщения:
1. Единично съобщение: 40 лв.
2. Изработка и публикуване на интервю - 200 лв.
3. Репортаж от събитие с богат снимков материал - 200 лв.
4. Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой пресъобщения, съгласно
договор - 1600 лв. без ДДС.
Забележки:
1. Информационен сайт "Смолян ПРЕС" си запазва правото, според брой и
продължителност на присъствието в сайта, да съгласува цена, съгласно медисн план с
отстъпки по договаряне.
2. При желание за публикуване на повече от три прессъобщения дневно - цената на
публикация се оскъпява с 20%.
3. Обявените цени са без ДДС.
За контакти: тел. 0885 06 40 01
Петя Спасова Гайдарова
ПРОПРЕС ЕООД, гр. Смолян, бул. "България" 42
Подпис:.

20.09.2019

Съобщение

ТАРИФА и Регламент на информационен сайт „Девин онлайн" за цени на рекламни материали за Местни избори 2019 г.
Рекламни банери:
1. Рекламни банери в дясна колона: 320 x 160 пиксела - 250 лв. за времето на цялата кампания.
2. Рекламни банери в долна част на сайта: 600 х 250 пиксела - 150 лв. за времето на цялата кампания.
3. Рекламен банер в колоните с новини (300 х 150 пиксела): 100 лв.
4. Рекламен банер под водещите новини (640 x 160 пиксела): 325 лв.
Платени съобщения:
1. Единично съобщение: 20 лв.
2. Изработка и публикуване на интервю - 100 лв.
3. Репортаж от събитие с богат снимков материал - 100 лв.
4. Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой пресъобщения, съгласно договор - 800 лв. без ДДС.
Забележки:
1. Информационен сайт "Девин онлайн" си запазва правото, според брой и продължителност на присъствието в сайта, да съгласува цена, съгласно медисн план с отстъпки по договаряне.
2. При желание за публикуване на повече от три прессъобщения дневно - цената на публикация се оскъпява с 20%.
3. Обявените цени са без ДДС.
За контакти: тел. 0885 06 40 01
Петя Спасова Гайдарова
ПРОПРЕС ЕООД, гр. Смолян, бул. "България" 42
Подпис:.

19.09.2019

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят  избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма,  чрез заявление по образец / приложение № 17 МИ/, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Общинска избирателна комисия 2109 Девин , напомня, че крайният срок :

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.; приложение №13 МИ
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г; приложение №17 МИ
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
19.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 2109 ДЕВИН  уведомява, че гласуването се извършва по постоянен адрес.

Всеки гласоподавател може да провери своевременно своите данни в списъците, обявени на обичайните места за всяка секция и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019.

 Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление / Приложение № 13-МИ/ от изборните книжа, до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 12 октомври 2019 г.

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26 април 2019 г.

19.09.2019

Съобщение

Избирателна секция № 210900006, намираща се в Ритуална зала – Дом на културата, гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, ет. I, е определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя).

Сградата е подсигурена с достъпно място за паркиране на автомобили.

 Избирателната секция ще бъде обозначена със съответните табели и други обозначителни знаци за отбелязване на допълнителното ѝ предназначение.

Заявки за оказване на помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Девин ще се приемат на телефон: 03041/2174, мобилен телефон: 0879221588.

Транспортирането ще се извършва със специален автомобил, марка „РЕНО МАСТЕР”, с регистрационен номер № СМ 3519 АТ, снабден с платформа и място за инвалидна количка.

18.09.2019

Ргистрация на кандидатски листи от ПП, КП, И МК

 

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК  т. 18.

 Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия , след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ЕКСЕЛ  формат.
 3. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на кметство,  се подава отделно предложение. 
 4. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция,  че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия 2109 Девин ,  се извършва  до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

 

17.09.2019

Съобщение

СМОЛЯН ДНЕС!

www.smolyandnes.com       

Гр. Смолян, ул. “Димитър Благоев” №18

 GSM: 0879992252 

 

Т А Р И Ф А

 

ЗА  МЕСТНИ  ИЗБОРИ   2019

 

Информационният портал "Смолян днес!" е най - големият и най - посещаван сайт в Област Смолян.  Средно на ден около 3000 души посещават сайта, като броят им постоянно нараства, а "Смолян днес!" придобива все по-широка популярност в региона и цялата страна. Порталът присъствува на медийния пазар от  2009 година.

 

Информационният портал "Смолян днес!" предоставя едни и същи условия и цени на всички независими кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети.

 

Ценова листа:

 

Публикуване на  PR-публикации, прессъобщения   - 1 бр.  -      45 лв.

Публикуване на авторски  репортаж от събитие      - 1 бр.  -    180 лв.

Публикуване на авторско интервю                            - 1 бр.  -    200 лв.

 

Графични банери:

 

Рекламен Банер /300 x 250/                                             - 18 лв. на ден

Пакетна цена 

 

Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой прессъобщения, банер, два репортажа – 1850 лв.

 

Забележка:

-Сайтът запазва правото си  да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни квалификации и недоказани твърдения по адрес на регистрирани  кандидати на изборите

-При заявки за публикации на банер на фиксирано място се прилага правилото „Първият по време е първи по право“

 

Заплащането на кампанията  е предварително

 

 

За контакти:

Недялко Тодоров Чернев

0879 992 252

[email protected]

Гр. Смолян , ул. «Димитър Благоев» № 18

 

17.09.2019

Съобщение

Смолян нюз

www.smolyannews.com

0886193191

 

 

ТАРИФА ЗА

„МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 2019“

в новинарския сайт SmolyanNews.com

 

SmolyanNews.com e утвърден новинарски сайт, в който може да откриете актуалните новини от Смолян и региона, от България и света,  интервюта, видео новини и развлекателни статии.

SmolyanNews.com присъства на медийния пазар вече 10 години и се стреми да предоставя на своите читатели балансирана комбинация от сериозна и развлекателна информация, избягвайки таблоидния формат на новините в Интернет.  Медията предоставя на потребителите информация, която им позволява да бъдат в крак със случващото се в различни сфери на обществено-политическия живот най-вече в региона. Средно на ден около 3000 души посещават сайта, като броят им постоянно нараства, а Smolyannews.com придобива все по-широка популярност в региона и страната.

 

SmolyanNews.com предлага настоящата тарифа за реклама и информационно обслужване на политическите партии, коалиции и инициативни комитети:

 

Ценова листа за „Местни избори 2019“:

-Публикуване на  PR-публикации на политическата

партия /коалиция и кандидати със снимки – 1 бр. - 50 лв.

-Публикуване на репортаж  със снимков материал – 200 лв.

-Поставяне на  банер на първа страница 300 x 250 /за един месец/ - 400 лв.  /15лв.на ден/ Банерът е с препратка към сайт, посочен от Възложителя.

-Публикуване на авторско интервю със снимки – 180лв.

-Пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой PR публикации, банер, два репортажа  – 1900 лв.

Заплащането на кампанията  е предварително!

 

Забележка:

-Банера ще бъде позициониран на първа страница.

-Цените са със включен ДДС

-Редакцията си запазва правото да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни квалификации и недоказани твърдения по адрес на регистрирани  кандидати на изборите

-При заявки за публикации на фиксирано място се прилага правилото „Първият по време е първи по право“

 

За контакти:

Стефка Анастасова-Чавдарова

Смолян,ул.“Мирчо войвода“ №13

0886 193 191;0301/81072

[email protected]

[email protected]

12.09.2019

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК 2109 Девин –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. 

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Силистра, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия 2109 Девин извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ :   до 16 септември 2019г.   17:00 ч.

12.09.2019

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК 2109 Девин

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК 2109 Девин  заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия 2109 Девин  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ   до 16 септември 2019г. 17:00 ч.

12.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК
 
 
В  ОИК 2109 Девин  се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на  общината.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  до 16 септември 2019г.   17:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 145- 2109 МИ / 17.05.2023

  относно: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

 • № 144 2109 МИ / 16.08.2022

  относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 143 2109 МИ / 23.05.2022

  относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения