05.10.2016

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК - Девин, обръща внимание на представителите на партии и коалиции регистрирани в ЦИК за участие в частичните избори за Кмет на кметство Грохотно, община Девин насрочени за 06.11.2016 г., че се прилагат образците на изборни книжа приети с Решение на ЦИК № 3346 - МИ от 05.08.2016 г. Заявлението за регистрация в ОИК за участие в частичните избори за Кмет на кмество е Приложение № 44 А - МИ.

Крайният срок за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК - Девин за участие в частичните за Кмет на кметсво Грохотно, община Девин е 17.00 часа на 06.10.2016 г.

26.09.2016

Съобщение

ОИК - Девин уведомява представителите на партии, коалиции, инициативни комитети и жителите на с. Грохотно, че с Указ № 292 от 02.09.2016 г. на Президента на Република България, са насрочени частични избори за Кмет на кметство Грохотно на 06.11.2016 г. 

Решенията на ОИК - Девин се публикуват на интернет страницата на ОИК - oik2109.cik.bg и се поставят на Информационното табло на ОИК, намиращо се на южния вход на Дом на културата /където се намира входа за заседателната зала на ОИК/.

03.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ДЕВИН

OБРЪЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми представители на Политически партии, Коалиции, Местни коалиции и Инициативни комитети.

ОИК – Девин Ви напомня, в изпълнение разпоредбата на чл.186, ал. 3 от Изборния кодекс, следва в 7/седем/ дневен срок да ПРЕМАХНЕТЕ всички поставени от Вас агитационни материали в изборен район 2109 – община Девин.

При неизпълнение на разпоредбите на чл. 186, ал. 3 от ИК, ОИК ще пристъпи към налагане на Административно наказателни санкции съгласно чл. 472, ал. 1 от ИК.

Гр. ДЕВИН                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОИК – ДЕВИН

03.11.2015 г.                                                                        ТАТЯНА ДИМИТРОВА

20.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми избиратели в изпълнение на Писмо с изх. № МИ-15-1426/19.10.2015 г. на ЦИК представяме на вниманието Ви предпечатните образци на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25.10.2015 г. на Избирателен район 2109 - Девин

Като следва:

Бюлетина кмет на община

Бюлетина общински съветници

Бюлетина кмет на кметство Беден

Бюлетина кмет на кметство Брезе

Бюлетина кмет на кметство Грохотно

Бюлетина кмет на кметство Гьоврен

Бюлетина кмет на кметство Жребево

Бюлетина кмет на кметство Лясково

Бюлетина кмет на кметство Михалково

Бюлетина кмет на кметство Осиково

Бюлетина кмет на кметство Селча

Бюлетина кмет на кметство Стоманево

Бюлетина кмет на кметство Триград

15.10.2015

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОИК - Девин уведомява членовете на СИК, че ще проведе обучение с представителите на СИК на територията на изборен район 2109 – Девин за изборите за общински съветници и кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 1. Определя дата и място за провеждане на обученията на СИК – 21.10.2015 г. /Сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на община Девин.
 2. Определя членове за провеждане на обучението – Татяна Димитрова, Павел Тодоров, Миглена Барганска, Станимира Николова, Галя Бочукова.
 3. УКАЗВА на Общинска администрация Девин при провеждане на обучението на СИК от ОИК да осигури копирна машина за демонстрация на начина й на действие и мултимедийно устройство за провеждане на обучението.
12.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия -  Девин уведомява, че избирателна секция 210900006, намираща се в Ритуална зала - Дом на културата – етаж 1 в гр. Девин е определена за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването за гласуване в местните избори и Национален референдум на 25.10.2015 г.

08.10.2015

Съобщение

ОИК – Девин уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа), подадено до 18:00 ч. на 23 октомври 2015 г.  Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 1 – Списък на застъпници).

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до 18.00 ч. на 23 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 2 – Списък на заместващите застъпници).

Таблица №1 Списък застъпници

Таблица № 2 Списък заместващи застъпници

04.10.2015

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми кандидати за кмет на община Девин,  

Уважаеми кандидат общински съветници и  кметове на кметства,

Уважаеми членове на  предизборните  щабове в изборен район 2109 – Община Девин,

ОИК се обръща с призив към Вас за стриктно спазване разпоредбите на Изборния кодекс, етичните норми и добрите нрави за провеждане на  толерантна предизборна кампания.

01.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Девин уведомява представителите на партии и  коалиции за допуснати нарушение на чл. 96 във връзка с чл.66 от ИК при сформиране на СИК на територията на община Девин.

Всяка ПП и коалиция направила предложение за съставите на СИК на територията на изборен район 2109 – Девин, да огледа съставите на всяка една комисия поотделно и при установяване на нарушения по чл. 66 от ИК да предложи своевременно промени пред ОИК.

25.09.2015

Съобщение

ОИК Девин определи чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети в бюлетините за гласуване, като под същите номера участват и в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в местните избори на 25.10.2015г., както следва:

 

№1- ПП ГЛАС НАРОДЕН

№2- ИК за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство Михалково Дамян Михаилов Ганев

№3- МК "Обединени за Общината"

№4- КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№5- МК "Обединени за Девин и Общината"

№6- ПП "ГЕРБ"

№7- ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС

№8- МК "Нова Алтернатива за Развитие на Община Девин"- "НАРОД"

№9- ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

№10- МК Коалиция- "За Ново Начало" 

                                                                                                                                         

22.09.2015

Важно Съобщение

ОИК ДЕВИН уведомява представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за дата за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 423 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2250 – МИ/18.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - община Девин

 1. Определя дата 23 септември 2015 г. (сряда) за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 2. Определя жребия да се проведе в Приемна на ОИК Девин, намираща се в  сградата на Дом на културата ет. 2, стая 5 от 10.00 часа.
 3. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 4. Тегленето на жребия се извършва публично и по процедура определена с Решение № 2250 – МИ/18.09.2015 г. на ЦИК. На жребия могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.
 5. Да се осведомят заинтересованите лица, чрез съобщение на страницата на ОИК – Девин https://oik2109.cik.bg/ и на информационното табло на ОИК – Девин.
18.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПП, КП, МК, ИК

ПРИЛОЖЕНО, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ  

приложение.xls

14.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ВАЖНО!  ОИК Девин заличава регистрацията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на следните политически партии:

 1. ПП „ГЛАС НАРОДЕН”
 2. ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
12.09.2015

Важно Съобщение

ОИК - Девин обръща внимание на представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети да представят в Общинска избирателна комисия - Девин, списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат при регистрирането им, но не по-късно от 22 септември 2015 г. 18,00 часа.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Съгласно чл. 414, ал. 2 от ИК и Съобщение от ЦИК в ОИК - Девин е необходимо представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Девин приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. Крайният срок е 18.00 ч. на 14 септември 2015 г. в гр. Девин, ул. "Орфей" № 2,  Дом на културата, ет. 2, стая 5 и 6 още съобщения на https://oik2109.cik.bg/

още съобщения

Календар

Решения

 • № 317 – 2109 МИ / 23.11.2018

  относно: Обсъждане и приемане на писмено становище – отговор по Касационна жалба вх. № 121/21.11.2018 г. от ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – гр. София, чрез адв. Милко Гавазов срещу Решение № 451/12.11.2018 г. по адм. дело № 311/2018 г. на Административен съд – Смолян до Върховен административен съд - София.

 • № 273 – 2109 МИ / 28.02.2018

  относно: Коригиране на Решение № 272 – 2109 МИ/22.02.2018 г.

 • № 272 – 2109 МИ / 22.02.2018

  относно: Обсъждане и приемане на заявление за оставка от Захари Самуилов Стоилов Кмет на кметство Беден.

всички решения