18.09.2023

Съобщение ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

На 19 септември 2023 г. Общинска  избирателна комисия Девин  започва да приема документи за регистрация на кандидатите  за участие в изборите за общински съветници, кмет на Община и за кметове на кметства, насрочени на 29 октомври 2023 г.

Регистрацията се извършва по реда на Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

в  стая 6, втори етаж на Дома на културата ул. „Орфей” 1  гр. Девин 

     Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК   Девин на  кандидатите   е

 до 17,00 часа на 26 септември 2023 г.

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ДЕВИН ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ДЕВИН , НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Девин уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК за участие в изборите е до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

 Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

                       Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 Приложими решения:

Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

 

09.09.2023

Съобщение

На 09.09.2023 г. започва работата на ОИК Девин.

Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.  всеки ден

още съобщения

Календар

Решения

  • № 36-МИ / 21.09.2023

    относно: Регистриране за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

  • № 35-МИ / 19.09.2023

    относно: Осъществяване на правомощията на председателя в негово отсъствие

  • № 34-МИ / 19.09.2023

    относно: Определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

всички решения